شماره تماس: ۰۹۱۳۲۸۵۴۹۰۲

ایمیل:tahaderakhshansamani@gmail.com

آیدی اینستاگرام: m.h.d.samani1

آیدی دوم: m.h.d.samani